Thursday, June 27, 2013

Iman, Kufur dan Nifak

Posted by Jhon Frie. Category:


Iman
Secara Bahasa : Berasal dari kata "aamanu-yu'minu-iimanan" yang berarti percaya, percaya adalah suatu pengakuan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu.
Sedangkan menurut istilah : Iman ialah membanarkan dalam hati,mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan
Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 125
"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya."

Kufur
Menurut bahasa : Menyembunyikan, menutupi
Menurut Syara' : Kufur berarti menolak kebenaran setelah mengetahuinya
Menurut pengertian yang lain, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Mendustakan berarti menentang atau menolak, sedangkan tidak mendustakan artinya hanya sekedar tidak iman dan tidak percaya.

Jenis Kufur
1.  Kufur besar (Kufur Aqidah)
Kufur karena mendustakan
"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang - orang yang mengada - adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang - orang kafir ?" (Al-Ankabut : 68).
Kufur karena enggan dan sombong, padahal membenarkan
"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 'Tunduklah kamu kepada Adam'. Lalu meraka tunduk kecuali iblis, ia enggan dan congkak dan adalah ia termasuk orang - orang kafir" (Albaqarah :34).
Kufur karena ragu
“Artinya : Dan ia memasuki kebunnya, sedang ia aniaya terhadap dirinya sendiri ; ia berkata, “Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira Hari Kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya akan kudapati tempat kembali yang baik” Temannya (yang mukmin) berkata kepadanya, ‘Apakah engkau kafir kepada (Rabb) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian Dia menjadikan kamu seorang laki-laki ? Tapi aku (percaya bahwa) Dialah Allah Rabbku dan aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun” [Al-Kahfi : 35-38]
  
Kufur Karena Berpaling
"Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkandengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir  berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.'"(QS. 46:3)
Kufur karena nifaq

"Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudianmenjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti."(QS. 63:3)

Kufur Kecil
Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali.Kufur amali ialah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa  kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Seperti  kufur nikmat,sebagaimana yang disebutkan dalam firmanNya.
"Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakanmereka adalah orang-orang yang kafir." (QS. 16:83).
Nifak 
Nifaq atau kemunafiqan berasal dari bahasa arab yang berarti salah satu liang binatang yarbu’yaitu hewan semacam tikus yang memiliki lebih dari satu liang sehingga tatkala dia di kejar melaui satu liang akan lari menuju liang yang lain.

Dalam istilah syariat berarti perbuatan menampakkan keislaman dan kebaikan namun menyembunyikan kekafiran serta kejelekan.diistilahkan demikian karena pelaku masuk kedalam agama islam dari sebuah pintu dan keluar melalui pintu lain.dalam istilah bahasa indonesia nifaq sering disebut kemunafikan atau munafiq
Hal ini juga disampaikan oleh Allah dalam surat QS. At-Taubah: 67:
"Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya[648]. mereka Telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik"

Macam-macam Nifaq
Nifaq i’tiqadi 
yakni kemunafikan yg bersifat keyakinan. Ini merupakan nifaq besar. Yaitu seseorang yg menyembunyikan keyakinan kafir lalu menampakkan keislaman. Seolah-olah ia beriman padahal dlm hati menyimpan keyakinan kafir.  

Nifaq ‘amali 
yakni kemunafikan yg bersifat amalan. perbuatan yang biasa dilakukan     orang munafik. Misal berkata dusta, ingkar janji ,khianat terhadap yg memberi amanat atau berbuat curang. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Empat hal tersebut apabila ada pada diri manusia ,maka dia seorang munafik yg murni dan barangsiapa yg terdapat salah satu dari empat hal tersebut berarti  pada diri mansia terdapat sebuah kemunafikan: jika dipercaya berkhianat jika berbicara berdusta jika berjanji tdk menepati dan jika bertikai ia berbuat curang.

 

2 komentar:

Belajar SEO Buka Rahasia No 1 said...

Nifak yang dimaksud نفاق gitu ta mas?

jual bel sekolah said...

trimakasih informasinya kang

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►